مشاوره سازمانی

در خصوص مشاوره سازمانی روش کار به این شکل خواهد بود: در ابتدا یک یا دو جلسه(رایگان) برای آشنایی و تعریف مسئله با سازمان شما برگزار خواهد شد. سپس در صورتی که مسئله شناسایی شده در حوزه تخصص و توانمندی من باشد براساس اطلاعات بدست آمده و تعریف مسئله پروپوزالی جهت ارائه خدمات مشاوره ای تدوین و پیشنهاد خواهد شد و در صورت توافق خدمات طبق برنامه تنظیم شده، ارائه می گردد.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق بخش تماس با من اقدام نمائید.